tassen_hkl_(midden_30)
bijdrageregeling


Inhoudelijke criteria voor projectbijdragen Huis voor de Kunsten Limburg 2018

1. Huis voor de Kunsten Limburg kan ten laste van het eigen exploitatiebudget een directe financiële bijdrage leveren aan projecten / activiteiten in de provincie Limburg op het gebied van kunsten en cultureel erfgoed die aan tenminste drie van de onderstaande criteria voldoen:
 
a. ten behoeve van talentontwikkeling. De talentontwikkeling van de amateur staat hierbij voorop: op vakinhoudelijk gebied voor individuele (kunst)beoefenaars, en op organisatorisch, bestuurlijk of financieel gebied voor de Limburgse koepelorganisaties van amateurkunsten en erfgoed alsmede de bij deze koepels aangesloten verenigingen of instellingen;
 
b. die in brede zin de samenwerking tussen professionele en niet-professionele (kunst)beoefenaars bevorderen;
 
c. die de samenwerking, kennisontwikkeling of kennisoverdracht tussen experts, instellingen voor hoger onderwijs en vrijwilligersorganisaties in Limburg vergroten;
 
d. die een cross-over met een andere sector/discipline beogen;
 
e. ter verbetering van de leefbaarheid in wijken en kleine kernen, met uitzondering van investeringen in de fysieke instandhouding of exploitatie van gebouwen / voorzieningen;
 
f. die een innovatief karakter hebben voor de aanvrager of de betreffende sector. Dergelijke projecten zijn op inhoud baanbrekend of nieuw voor de aanvrager en de betreffende specialistische sector.
 
g. de culturele participatie van burgers aantoonbaar vergroten. Betrokkenheid of deelname van kwetsbare burgers bij dergelijke projecten / activiteiten is een pré. Kwetsbare burgers zijn mensen met een beperking of probleem van lichamelijke, verstandelijke, psychische, psychosociale en/of materiële aard, waarbij een disbalans is ontstaan tussen draaglast en draagkracht, wat ingrijpende gevolgen heeft voor hun zelfstandigheid en participatiemogelijkheden in de samenleving.
 
h. die grensoverschrijdende activiteiten bevorderen. Daarbij gaat het om activiteiten die qua inhoud, samenwerkingsverbanden en uitstraling op Euregionale schaal plaatsvinden, tussen tenminste twee partijen, waarvan tenminste één partner in het Limburg omringende buitenland is gevestigd.
 
2. Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van Huis voor de Kunsten Limburg.
  
3. Reguliere projecten / activiteiten van provinciale begrotingsinstellingen, cultuurplaninstellingen en subinfrastructuurinstellingen (tot hun werkplan/activiteitenplan behorend) komen niet voor een bijdrage van Huis voor de Kunsten Limburg in aanmerking.
 
4. Dezelfde projecten / activiteiten die de Provincie Limburg al op een andere manier financiert dan genoemd onder 3 komen niet voor een bijdrage van Huis voor de Kunsten Limburg in aanmerking. Hiertoe behoren ook projecten die mede mogelijk worden gemaakt met middelen uit de Motie Volkscultuur.
 
5. De maximale bijdrage van Huis voor de Kunsten Limburg bedraagt 35% van de projectbegroting, maar niet meer dan € 2500,- per project/activiteit.
 
6. Bij de toekenning van bijdragen wordt rekening gehouden  met een evenwichtige verdeling van de beschikbare gelden over projecten / activiteiten over de provincie als geheel.
 
7. Bijdragen voor projecten / activiteiten moeten aantoonbaar zijn besteed in het jaar waarin de bijdrage wordt verleend. Is dat niet het geval, dan vloeit het restant in principe terug naar het Huis voor de Kunsten Limburg.
 
8. Projecten / activiteiten kunnen – ook met terugwerkende kracht – maximaal drie jaar door Huis voor de Kunsten ondersteund worden.
 
9. De aanvraag moet uiterlijk vier weken voor aanvang van het project / activiteit ontvangen zijn. De eindverantwoording (inhoudelijk verslag, financiële eindverantwoording) binnen drie maanden na afronding van het project / activiteit.
 
10. Deze bijdrageregeling start vanaf 1 januari 2018 en loopt af op 31 december 2018.
 
11. Projecten / activiteiten kunnen uitsluitend worden gehonoreerd voor zover het hiervoor beschikbare budget van Huis voor de Kunsten Limburg in het betreffende jaar toereikend is.
 
12. a. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de directeur-bestuurder van Huis voor de Kunsten Limburg.
b. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar oordeel van de directeur-bestuurder van Huis voor de Kunsten Limburg tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kan genoemde directeur-bestuurder van enige bepaling afwijken.
 
13. Huis voor de Kunsten Limburg publiceert deze regeling, de daarvoor beschikbare middelen alsmede een overzicht van toegekende bijdragen op haar website www.hklimburg.nl/bijdragen.
een aanvraag indienen
Let op: Vanwege uitputting van het budget is de Bijdrageregeling 2018 gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Zodra de criteria voor de Bijdrageregeling 2019 bekend zijn, zullen wij deze communiceren op onze website. Dit is naar verwachting eind 2018. Vanaf dat moment kunnen ook weer aanvragen worden ingediend bij het Huis. Definitief uitsluitsel kan echter pas gegeven worden vanaf januari 2019 naar aanleiding van de beschikking van de Provincie Limburg.

Een verzoek om financiële ondersteuning aan het Huis bestaat uit een projectplan waarin de doelstellingen van het project duidelijk staan omschreven, een sluitende begroting met een overzicht van zowel de (verwachte) inkomsten (ook van eventuele andere fondsen waarbij wordt aangevraagd) als de uitgaven en een begeleidende brief met daarin in ieder geval uw contactgegevens en het bedrag dat u wenst aan te vragen.

Het Huis streeft ernaar om binnen één maand te reageren op aanvragen. Indien een bijdrage wordt toegekend, dient het Huis binnen drie maanden na afloop van de activiteit/het project een eindafrekening (overzicht gerealiseerde inkomsten en uitgaven, kopie van betalingsbewijzen en een kort inhoudelijk verslag) te ontvangen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de consulenten van het Huis.
overzicht
Klik hier voor een overzicht van bijdragen die werden toegekend aan tussen 1 januari en 31 december 2018 ingediende aanvragen.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?