literatuur

taal- en letterenplatform limburg
Op 27 augustus 2015 kwamen op initiatief van de Provincie Limburg de streektaal- en literatuurorganisaties in Limburg bij elkaar voor de bijeenkomst ‘Taal in Limburg’ om input aan te leveren voor het nieuwe beleid rondom immaterieel erfgoed voor de periode 2016 t/m 2019. Hier kwam het initiatief uit voort om een visiedocument te schrijven waarin de organisaties hun visie op ‘taal als erfgoed’ zouden verwoorden en antwoord zouden geven op de vraag wat er moet gebeuren om streektaal en literatuur in Limburg te laten blijven floreren. Dit werd de nota ‘Sjiek is miech dat’, die op 12 oktober 2015 aan de Provincie Limburg werd aangeboden.

Deze nota werd geschreven namens de Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen: prof. L. Cornips (Leerstoel Taalcultuur in Limburg) en dr. V. van Saaze (MACCH); namens het Huis voor de Kunsten Limburg: drs. M. Frencken (Consulent Literatuur), E. van Nieuwenhoven, BA (vervangend Consulent Literatuur) en drs. T. van de Wijngaard (Streektaalfunctionaris); Namens de Raod veur ’t Limburgs: prof. R. van Hout; in samenwerking met de volgende organisaties (in alfabetische volgorde): Commissie Literatuurgeschiedenis van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Letterkundig Centrum Limburg, Letteren Overleg Limburg, Poëziefestival Landgraaf, Raod veur ’t Limburgs, Stichting Limburgse Literaire Lies, Stichting Medammecour On Tour, Stichting voor Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg, Veldeke Limburg, Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Werkgroep Limburgportaal Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren en de Willy Dols Stichting.

De Provincie Limburg nam diverse ideeën en aanbevelingen uit ‘Sjiek is miech dat’ over in haar ‘Beleidskader met uitvoeringsprogramma Immaterieel erfgoed 2016 t/m 2019’. Een van de zaken hieruit was het ontwikkelen van een overkoepelend kennisnetwerk om duurzame samenwerking te stimuleren, die tot doel heeft een maatschappelijk, cultureel en economisch vernieuwend taalklimaat te scheppen waarin streektaal en literatuur floreren. Daartoe vond op 17 maart 2016 een eerste verkennende bijeenkomst plaats en werd het Taal- en Letterenplatform (TaLeP) Limburg opgericht met als missie: “TaLeP Limburg wil een overkoepelend kennisnetwerk zijn waarin samenwerking tussen provinciale taal- en letterenorganisaties gestimuleerd wordt, waarbij ervaring, kennis en kunde uitgewisseld wordt en de organisaties elkaar beter leren kennen als spelers in het Limburgse taal- en letterenveld”. Op 29 september 2016 vond een tweede bijeenkomst plaats.


leden
Op dit moment zitten de volgende organisaties in het Taal- en Letterenplatform (TaLeP) Limburg:
-Commissie Literatuurgeschiedenis LGOG
-Cubiss Limburg
-Huis voor de Kunsten Limburg 
-Letterkundig Centrum Limburg
-Stichting Limburgse Literaire Lies (LiLiLi)
-Raod veur ’t Limburgs
-Universiteit Maastricht (Leerstoel Taalcultuur in Limburg, Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH) en capgroep Letteren en Kunst)
-Veldeke Limburg
-Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (VLDN)
letteren overleg limburg
Van 2011 tot 2016 bestond het Letteren Overleg Limburg (LOL). Dit werd geïnitieerd door de Provincie Limburg in het kader van het provinciale uitvoeringsplan Taal en Literatuur: Een literaire liaison. Ontmoeting en dialoog in Limburgse letteren (2010). Het LOL was een plek voor ontmoeting, informatie-uitwisseling, overleg en wederzijdse stimulering tussen institutionele spelers met een veelal bovenlokale rol op het gebied van taal en literatuur. Deelnemers hieraan waren:
  • Huis voor de Kunsten Limburg (coördinatie)
  • Universiteit Maastricht (leerstoelhouders Taalcultuur in Limburg en Algemene en Nederlandse Letterkunde)
  • Vereniging Limburgse Bibliotheken (VLB)
  • Cubiss Limburg
  • Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (voorzitter Commissie Literatuurgeschiedenis)
  • Talenacademie Nederland
Uit het LOL kwamen onder andere de volgende initiatieven voort: 
-    Het portaal ‘Limburgse literatuur’ van de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL): bijdrage startfinanciering, feestelijke opening, vervaardiging lespakketten.
-    De presentatie van Geschiedenis van de literatuur in Limburg. Blauwdruk.
-    Een terreinverkenning om te komen tot een digitaal archief van de literatuur in Limburg.

In 2016 is het LOL opgegaan in het Taal- en Letterenplatform (TaLeP) Limburg. 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?