musea

museumregister nederland en museumvereniging

Nederland kent geen ‘museumwet’, daardoor is de titel ‘museum’ niet beschermd en vrij te gebruiken. De Museumvereniging en het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) zochten naar een manier om een standaard te bepalen. Dit leidde in 2000 tot de oprichting van Stichting het Nederlands Museumregister. Het beheer van het Museumregister wordt sinds 2015 uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.

Het Museumregister
Het Museumregister Nederland is een register waarin musea zijn opgenomen die voldoen aan de Museumnorm (2015). Het Museumregister heeft toetsingsfunctie en geen adviserende functie. Voor advies en begeleiding in dit traject en/of de Museumnorm kunnen musea terecht bij de museumconsulent. Musea die op of boven de minimumstandaard functioneren, vervullen hun museale taak naar behoren en worden opgenomen in het Museumregister. Zij ontvangen het Certificaat Geregistreerd Museum. 

• Voor een overzicht van alle geregistreerde musea klikt u hier.

Aanmelden voor registratie
Een museum kan via het Museumregister een aanvraag indienen tot registratie. Het museum wordt gevraagd een online pré-toets in te vullen. Het Museumregister geeft hierbij een voorlopig advies. Als het museum deze toets doorstaat kan het registratieproces worden voortgezet. Het museum wordt gekoppeld aan een auditor die ook een bezoek zal brengen aan het museum. Deze auditor geeft in de rapportage aan of het museum aan de gestelde eis voldoet en/of welke documenten of informatie nog moeten worden aangedragen.

• Meer over het registratieproces vindt u hier.
• Aan dit registratieproces zijn kosten verbonden. Voor een overzicht van de kosten klikt u hier.
• Meer over het toetsingsproces van het Museumregister leest u hier.
 

Steekproef en wijzigingen
Jaarlijks voert het Museumregister een steekproef uit. Geregistreerde musea worden één keer in vijf jaar ingeloot voor deze herijking. Ook dienen geregistreerde musea ingrijpende wijzigingen in hun situatie (of dreiging daartoe) binnen één maand te melden aan het bestuur. Meet informatie over wat het museum geacht wordt te doen na het verwerven van de Museumregistratie is hier te vinden.

• Bekijk hier hoe uw museum de zelfanalyse van het Museumregister kan uitvoeren

• Download op deze pagina een (Engelstalige) zelfanalyse.

Contact en advies
Limburgse musea die nadenken over het inzetten van de registratie kunnen contact opnemen met het Huis voor de Kunsten Limburg, Sandra Welters. Zij zal samen met het museum bekijken of een registratie wenselijk en/of haalbaar is.

Voor vragen over het register kunt ook direct contact opnemen met het Museumregister.

De Museumvereniging
Alleen geregistreerde musea mogen lidmaatschap van de Museumvereniging aanvragen en de Museumkaart accepteren (daarvoor krijgen zij een jaarlijkse vergoeding). Musea die niet voldoen aan de eisen van het Museumregister kunnen zich wel aanmelden als ‘gelieerde instelling’ of ‘belangstellende instelling’.

• Meer over de activiteiten den doelstellingen van de Museumvereniging leest u hier.
• Het beleidsplan van de Museumverenging kunt u hier vinden.
 

Ongeregistreerde musea
Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), de Museumvereniging en de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben gezamenlijk op basis van de ICOM-definitie een aantal criteria opgesteld waaraan een instelling dient te voldoen om bij deze instituten en de Erfgoedmonitor te worden aangemerkt als museum*.

Criteria waaraan een ongeregistreerd museum dient te voldoen:
1. De instelling dient de ICOM-definitie van een museum (2006) te onderschrijven:
“Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.” Bekijk hier de Ethische Code voor Museum van ICOM
2. Het museum heeft een vaste locatie, is permanent opengesteld en is minimaal 28 weken per jaar en drie of meer dagen per week vrij toegankelijk.
3. Het museum heeft geen winstoogmerk, c.q. is ANBI-instelling of Stichting.
4. Het museum heeft een eigen collectie en doet onderzoek naar de collectie om kennis hierover te verspreiden.
5. Het museum heeft een website of is benaderbaar via verwijzing op een groter platform.

Meer over deze criteria kunt lezen op de website van de Erfgoedmonitor.
 
*Daarbij wordt de volgende uitzondering gemaakt: musea die volgens de strikte regels geen museum zijn, maar wel door het publiek als zodanig worden gezien, gelden als uitzondering en worden meegerekend. Dit geldt voor de volgende instellingen: de Hermitage in Amsterdam, Kunsthal, KADE in Amersfoort , Kunsthal Rotterdam en de Nieuwe- en Oude Kerk in Amsterdam. (Bron: Erfgoedmonitor)
Museumnorm
Download hier de Museumnorm.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?